Thelephora palmata

Stinkender Warzenpilz

Thelephora palmata