Mycena abramsii

Voreilender Helmling

Mycena abramsii