Mycena corynephora

Flockiger Rindenhelmling

Mycena corynephora